Informácie pre stravníkov na šk.rok 2020/21 - zs.prievaly.sk

Informácie pre stravníkov na šk.rok 2020/21

 

Zákonný zástupca žiaka je povinný uhradiť príspevok mesačne vopred najneskôr do 20. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca:

- v hotovosi do pokladne obce,

- bezhotovostne na účet Školskej jedálne - IBAN SK225600 0000 0026 0141 3010

 

Odhlásiť zo stravy je možné do 16,00 h deň vopred do zošita, ktorý je umiesnený vo vestibule, prípadne telefonicky na čísle 034/6599137

Ak dieťa  nie je včas odhlásené z odberu stravy alebo v prípade neodobrania objednanej stravy, je zákonný zástupca dieťaťa, na ktoré sa vzťahuje §4 ods. 3 písm. b a odseku 4 tohto nariadenia povinný uhradiť plnú úhradu stravy podľa finančného pásma nakoľko v takýchoto prípadoch sa dotácia neposkytuje.

 Ak rodič nestihne dieťa včas odhlásiť a žiak sa nezúčastní vyučovacieho procesu, môže si rodič vyzdvihnúť obed do čistých obedárov zo zadnej strany školskej jedálne v čase 11,00 - 11,20h iba prvý deň ochorenia.

Poplatky za neodhlásenú stravu sa budú vyučtovávať na konci aktuálneho kalendárneho mesiaca.