Oznámenie o zápise do 1. ročníka - zs.prievaly.sk

  

   Zápis  na plnenie povinnej školskej dochádzky

na školský rok 2020/2021 sa uskutoční 22. apríla 2020 v budove ZŠ Prievaly

  v čase od 12,30-16,30h v triede na prízemí

Na základe rozhodnutia vlády SR, hlavného hygienika SR a krízového štábu SR sa zápis uskutoční osobne za účasti len zákonných zástupcov dieťaťa bez prítomností detí za podmienky dodržiavania všetkých hygienických podmienok pri pandémii coronavírusu COVID-19 - rúška na tvári, rukavice a pod.

Vzhľadom na danú aktuálnu situáciu zákonní zástupcovia dieťaťa budú riaditeľkou školy telefonicky kontaktovaní za účelom rezervácie si času potrebného na zápis do 1. ročníka. .


Rodičia si prinesiú so sebou občiansky preukaz a rodný listy. 

 Základná škola pri zápise vyžaduje nasledovné údaje
a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa
b) meno a priezvisko,  trvalé bydlisko zákonných zástupcov

Pokiaľ niektorí zákonní zástupcovia nemajú možnosť sa zúčastniť v uvedený termín zápisu, dávame im možnosť dohodnúť si individuálne stretnutie s riaditeľkou školy. Napíšte na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,kde do správy uvediete mobilný kontakt.

2. Zapísané môže byť dieťa, ktoré k 31.08.2020 dovŕši vek 6 rokov a školskú spôsobilosť.

 

3. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne na základe žiadosti zákonného zástupcu o odklade povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok.

Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

 

4. Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy , najneskôr do 15. júna 2020.

 

5. Do 1. ročníka ZŠ možno výnimočne prijať aj dieťa, ktoré k 31.08.2020 nedovŕši šiesty rok veku

Ak zákonný zástupca požiada o výnimočné prijatie dieťaťa, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

 

Pri prijatí  dieťaťa do školy budeme brať do úvahy odporúčanie pedagógov z MŠ Prievaly a CPPP a P v Senici.

 

Oznam CPPP a P poradenstva  v Senici

 

Milí rodičia, zákonní zastupcovia detí,

 v súčasnej   mimoriadnej situácii, ktorá vznikla z dôvodu šírenia pandémie  koronavírusu, vás informujeme o zmenách ohľadom zápisu detí do 1.roč. ZŠ a posúdenia školskej spôsobilosti.

Na základe zákona č.56 zo dňa 24.03.2020 , ktorým sa dopĺňa zákon 245/2008  bude zápis do 1.roč. ZŠ  prebiehať v termíne  od 15.4. do 30.4. 2020 bez účasti detí. Odporúča sa elektronická forma. Pripomíname, že podľa zákona č. 245/2008 Z.z.  o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) §19   každé dieťa, ktoré dovŕši do 31.8. daného kalendárneho roka fyzický vek 6 rokov, musí  ísť na zápis do 1.roč. ZŠ. 

Medzi nimi  sú však aj deti, ktorých  rodičia majú pochybnosti o školskej spôsobilosti dieťaťa, ako i o tom, či dieťa zvládne nároky školy. Preto týmto rodičom ponúkame možnosť objednať sa na  psychologické vyšetrenie školskej spôsobilosti:

1. telefonicky  na čísle: 0911 316 150

                         alebo 

2. mailom na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. V objednávke mailom prosím uviesť: meno a priezvisko dieťaťa, dátum narodenia dieťaťa, meno rodiča/ zákonného zástupcu, adresu trvalého bydliska, telefonický kontakt na rodiča/zákonného zástupcu, ak dieťa navštevuje MŠ – uvediete ktorú.

                         alebo 

3. prostredníctvom online formulára (https://form.jotform.com/200862302347044) - po rozkliknutí odkazu treba vyplniť požadované údaje, ktoré budú následne zaznamenané.

  

Po obnovení prevádzky nášho zariadenia budete telefonicky pozvaní na psychologické vyšetrenie a následne bude toto vyšetrenie zrealizované.Viac tu: https://cpppapse.webnode.sk/news/vysetrenie-skolskej-sposobilosti/