Hodnotenie žiakov ZŠ v 2. polroku školského roka 2019/2020 - zs.prievaly.sk
 • Hodnotenie žiakov ZŠ v 2. polroku školského roka 2019/2020

  Riaditeľka Základnej školy, Prievaly oznamuje, že v zmysle Usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 06.04.2020 a aktualizácii 20.04.2020 a po prerokovaní a odporúčaní v pedagogickej rade rozhodla o spôsobe hodnotenia tých predmetov, ktoré boli klasifikované, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou a plnohodnotnou realizáciou.

  1. Predmety, ktoré boli doteraz klasifikované známkou a  budú na koncoročnom vysvedčení hodnotené slovom „absolvoval/a“, sú tieto:
  - Výtvarná výchova,
  - Telesná výchova,
  - Hudobná výchova,
  - Pracovné vyučovanie.
  2. Všetky predmety v 1. - 4.  ročníku (MAT,SJL,ANJ,PVO,PDA, VLA, INF) budú na koncoročnom vysvedčení hodnotené slovne (slovný komentár).
       NBV zostáva absolvoval/a
  3. Získavanie podkladov na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov počas prerušeného vyučovania na školách získava učiteľ najmä:
  - z úrovne ovládania učiva, ktoré bolo odučené  vyučujúcim,
  - z  ústneho  a písomného prejavu žiaka (zohľadňujú sa jeho individuálne schopnosti),
  - z portfólia žiackych prác a  úrovne vypracovania komplexných úloh (domáce úlohy, slohové práce, čitateľský denník,  práca na vzdelávacích portáloch napr. bezkriedy,Kozmix, anglictina.iedu.sk,Wocabee a pod., vypracovanie pracovných listov rôzneho zamerania, projektov, tvorba prezentácií, ...)
  - z aktívneho zúčastňovania sa na online vyučovaní,
  - z rozhovorov so žiakmi,
  - z konzultácií s rodičmi,
  - z osobného prístupu žiaka (aktivita,usilovnosť, svedomitosť, zodpovednosť,  pravidelnosť, tvorivosť)  k plneniu jednotlivých úloh  a zadaní a  ich včasné odoslanie v danom termíne.
   
  To znamená, že úlohy, ktoré žiak dostane  počas online vyučovania, vypracuje po vyučovaní, ak ten predmet je na druhý deň. Žiak sa riadi rozvrhom. Ak  má úloha dlhodobejšie plnenie, treba dodržať určený termín vyučujúcim.
   
   4. Pri záverečnom hodnotení  sa v čase prerušeného vyučovania budú brať do úvahy dosiahnuté výchovno-vzdelávacie výsledky dosiahnuté do 10.3. 2020 počas riadneho vyučovania v škole.
   
   
   
                                                                                                                                               Mgr. Svetlana Vachová, riad. ZŠ Prievaly