Otvorenie školy od 1.júna 2020 - zs.prievaly.sk

Otvorenie školy od 1.júna 2020

 

Zriaďovateľ  Obec Prievaly otvára od 1. júna 2020 ZŠ Prievaly a ŠKD pre 4. ročník na základe  vyjadrení rodičov týkajúcich sa návštevnosti žiakmi ZŠ,ŠKD a ŠJ. ZŠ Prievaly bude od 1. júna navštevovať 36 žiakov z 38.

Pokyny, upravujúce podmienky ZŠ Prievaly a ŠKD na obdobie

od 1.júna do konca školského roka.

Pokyny, upravujúce podmienky ZŠ Prievaly a ŠKD od 1. júna sú vypracované na naše podmienky v súlade s dokumentom Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020

 

A) Prevádzka a opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19

 

Skupina

ročník

Príchod

do školy

Vyučovanie s dvomi malými prestávkami (10min) a 1 veľkou prestávkou(20min)

Obed

Odchod

zo školy

ŠKD

1. skupina

3. ročník

7,30- 7,40

7,45-11,25

11,30-11,55

do 12,05

_______

2. skupina

1. ročník

8,00-8,10

8,15-11,55

12,00-12,25

do 12,35

 _______

3. skupina

4. ročník

8,30-8,40

8,45- 12,25

12,30- 12,55

do 13,05

12,30-15,00

1. Žiak každé ráno príde do školy s rúškom na tvári a pri vstupe do budovy bude vykonaný ranný zdravotný filter: meranie teploty bezdotykovým teplomerom a dezinfekcia rúk.

2. Žiak vstúpi po negatívnom rannom filtre do budovy, do šatne sám, kde sa prezuje a ide do svojej triedy, kde sa riadi pokynmi svojho pedagóga.

3. Rodič alebo iné osoby žijúce v spoločnej domácnosti nevstupujú do budovy školy, zdržiavajú sa v exteriéri školy nevyhnutný čas na odovzdanie a prevzatie dieťaťa.

4.Ak rodič bude chcieť osobne rozprávať s niektorým pedagógom alebo vedením školy, zazvoní pri vstupe do budovy alebo mu môže zavolať.

5. Žiak môže prichádzať a odchádzať len v sprievode s osobami žijúcimi v spoločnej domácnosti.

6. Pri ceste do školy a zo školy sa sprevádzajúce osoby a žiaci riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.

7. Žiak si počas celého dňa umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.

8. Žiak má so sebou rezervné rúško, ktoré má odložené vo svojej taške, ktoré použije v prípade znečistenia svojho používaného rúška.

9. Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno -vzdelávací proces.

10. Pedagóg zodpovedný za svoju skupinu žiakov,  upozorňuje ich na dodržiavania hygienických pravidiel  pri kašľaní a kýchaní. Usmerňuje a upozorňuje ich na pravidelné umývanie rúk a dodržiavanie odstupov.

11.V miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina, bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie.

12. V priebehu dňa sa bude vykonávať priebežné čistenie a dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov (najmenej 2krát za deň a podľa potreby), ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí (napr. kľučky dverí).

13.Toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk. Upratovanie a dezinfekcia toaliet bude prebiehať minimálne dvakrát denne a podľa potreby.

14. Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzali, sa vykoná najmenej raz denne.

15. Presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, návštevu toaliet či spoločných priestorov bude organizované tak, aby boli minimalizované kontakty ako medzi skupinami, tak jednotlivcami, vrátane zamestnancov školy.

 

B) Povinnosti zákonného zástupcu

 

1. Pri prvom nástupe do školy príde žiak v sprievode rodiča/zákonného zástupcu. Rodič odovzdá vyhlásenie, že dieťa nevykazuje známky žiadneho ochorenia. Tlačivo si môžete stiahnuť na stránke učíme na diaľku príloha 2.

Kto nemá možnosť si vyhlásenie vytlačiť, bude si ho môcť vyzdvihnúť v škole dňa 25.5. t.j. v pondelok v čase od 13,00h do 14,00 u p. vychovávateľky Filovej.

2. Zákonný zástupca predkladá vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie pri každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni.

3. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorastu alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

4. Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška, papierové jednorazové vreckovky, desiatu a pitný režim.

5. Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

6. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky ZŠ Prievaly do konca školského roku 2019/2020.

C) Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu

 

1. Žiaci sa budú učiť podľa upraveného rozvrhu 4 hodiny denne, ktorý sa môže priebežne meniť podľa uváženia vyučujúceho v triede s tým, že žiaci a rodičia budú o zmene včas informovaní.

2. Na vyučovanie si budú nosiť podľa rozvrhu učebné pomôcky, písacie a rysovacie potreby podľa pokynov vyučujúceho. Na predmety VYV a PVC si nebudú nosiť pomôcky z domu, bude sa používať školský materiál. Ak bude vyučovanie prebiehať vonku, bude TEV, rôzne pohybové aktivity, odporúčame žiakom prísť z domu  športovo oblečení.

3. V 1. a 3. ročníku bude všetky predmety vyučovať triedna učiteľka príslušného ročníka. Tie predmety, ktoré predtým neučila, odučí podľa pokynov vyučujúceho daný predmet.

4. Vo 4. ročníku bude vyučovať riaditeľka školy a vychovávateľka, ktorá s inými skupinami nepríde do styku. V tejto skupine bude prebiehať činnosť ŠKD.

5. Pre žiakov, ktorí nejdú do školy, bude prebiehať prezenčné alebo dištančné vzdelávanie sa po dohode s triednou učiteľkou.

6. Výchovno-vzdelávací proces bude zameraný na utvrdenie, precvičenie učív v súlade s učebnými osnovami pre príslušný ročník.

7. Vyučovanie môže mať rôzne formy: blokové, zážitkové, projektové, problémové a pod., jeho obsah bude prispôsobený konkrétnej skupine.

8. Výchovno-vzdelávací proces sa môže realizovať v exteriéri v prípade priaznivého počasia.

9. Okrem vyučovania podľa rozvrhu, budú mať žiaci didaktické hry v prírode, turistické, poznávacie vychádzky, športové, zábavné, súťaživé hry, rôzne činnosti a aktivity zamerané na rozvoj čitateľských, matematických, komunikačných, osobných a sociálnych, environmentálnych, prírodovedných, umeleckých, pohybových zručností.

10. Ak si to bude situácia vyžadovať, budeme využívať na výchovno- vzdelávací proces priestory v kultúrnom dome, na obecnom úrade (knižnica, obradná sála).

Rozvrh 1. ročník

Deň

1.

8,15-9,00

2.

9,10 -9,55

3.

10,15-11,00

4.

11,10-11,55

Pondelok MAT SJL SJL VYV
Utorok SJL SJL PRV TEV
Streda MAT SJL SJL HUV
Štvrtok SJL SJL MAT ANJ
Piatok MAT SJL SJL TEV

Rozvrh 3. ročník

Deň

1.

7,45-8,30

2.

8,40-9,25

3.

9,45-10,30

4.

10,40-11,25

Pondelok MAT SJ PDA TEV
Utorok SJ MAT L HUV
Streda MAT L VYV PVC
Štvrtok SJ    MAT VLA L
Piatok SJ MAT ANJ L

Rozvrh 4. ročník

Deň

1.

8,45-9,30

2.

9,40-10,25

3.

10,45-11,30

4.

11,40-12,25

Pondelok SJ L VYV PVC
Utorok L MAT ANJ HUV
Streda MAT SJ PDA TEV
Štvrtok SJ MAT VLA L
Piatok MAT SJ ANJ L

D) Organizácia ŠKD

 

Otvára sa ŠKD pre 4. ročník, pretože z tejto triedy bol prejavený najväčší záujem zo strany rodičov.

 

1. V ŠKD platia všetky vyššie uvedené opatrenia kvôli prevencii COVID-19.
2. Vychovávateľka bude realizovať relaxačnú, oddychovú činnosť a aktivity vyplývajúce z výchovného plánu zahrňujúci tematické oblasti:

  • vzdelávaciu,
  • spoločensko-vednú,
  • pracovno-technickú,
  • prírodovednú,
  • esteticko-výchovnú,
  • telovýchovnú.

3. V prípade priaznivého počasia budú činnosti realizované prevažne vonku.

4. Rodič zabezpečí do ŠKD olovrant a pitný režim.

5. Žiak môže odchádzať zo ŠKD sám na základe písomného oznámenia zákonným zástupcom  alebo za sprievodu rodiča alebo osoby žijúcej so žiakom v spoločnej domácnosti. Vstup do budovy je zakázaný, v prípade  potreby použite zvonček pri vstupe do budovy alebo volajte p. vychovávateľke na mobil.

6.Platbu za ŠKD za mesiac jún uhraďte obvyklým spôsobom.

E) Stravovanie

 

1. Stravovanie žiakov v škole zabezpečuje školská jedáleň v podobe obeda za podmienok dotácie štátu (tzv. zadarmo).

2. Stravovanie v jedálni sa uskutoční bežným spôsobom za dodržania prísnych hygienicko- epidemiologických opatrení v čase od 11,30h – 13,00h.

3. Každá skupina má presný určený čas obedu.

4. Pedagóg usmerňuje a upozorňuje žiakov na dodržiavanie hygienických opatrení ako aj odstupov.

5. Stravu vydáva personál spolu s čistým príborom. Žiaci si sami jedlo a pitie nedokladajú a neberú si ani príbory.

6. Odnos jedla bude bežným spôsobom.

7. Podmienky stravovania ostávajú zachované – platba, prihlasovania a odhlasovanie detí.

 

F) Podozrenie na ochorenie

 

1. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest)nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy.

2. Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID –19 základná škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.

3. Ak sa u zamestnanca základnej školy alebo školského klubu detí objavia príznaky nákazy COVID –19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a školu opustí v najkratšom možnom čase s použitím rúška.