Pokyny, upravujúce podmienky ZŠ Prievaly a ŠKD od 12. 10. 2020 - zs.prievaly.sk

Pokyny, upravujúce podmienky ZŠ Prievaly a ŠKD od 12. 10. 2020

Pokyny, upravujúce podmienky ZŠ Prievaly a ŠKD na školský rok 2020/21 sú vypracované na naše podmienky v súlade s dokumentom Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl pre školský rok 2020/2021

 

 

A) Prevádzka a opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19

 

POZOR ZMENA!  NA 1. STUPNI  SÚ RÚŠKA  POVINNÉ

 

1. Žiak si  vstupuje  do budovy školy  s rúškom na tvári. Pri vstupe si dezinfikuje ruky.

 

2. Žiak do budovy,  šatne vstupuje sám, bez sprievodu rodiča okrem jedného  zákonného zástupcu  prváka, ktorý s rúškom na tvári po dezinfikácií rúk môže vstúpiť do budovy školy, do šatne. Pomôže svojmu dieťaťu odložiť si veci a rozlúči sa s ním. Samo odchádza do svojej triedy.

Žiak bude mať v aktovke  rezervné rúško, ktoré musí mať vždy v dosahu (pre prípadne znečistenia svojho používaného rúška).

 

3. Rodič alebo iné osoby žijúce v spoločnej domácnosti nevstupujú do budovy školy (okrem 1 zákonného rodiča prváka), zdržiavajú sa v exteriéri školy nevyhnutný čas na odovzdanie a prevzatie dieťaťa.

4.Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a žiaka.

5. Na komunikáciu externých osôb so školou je odporúčaný využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy.

Ak rodič potrebuje nevyhnutne komunikovať s pedagógom v neodkladnej záležitosti,môže mu zavolať na mobil, napísať na edupage alebo messenger a dištančne to riešiť.

6. Odporúča sa, aby žiak  prichádzal a odchádzal len v sprievode s osobami žijúcimi v spoločnej domácnosti.

7. Pri ceste do školy a zo školy sa sprevádzajúce osoby a žiaci riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.

8. Žiak si počas celého dňa umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.

9. Pedagóg  upozorňuje žiakov na dodržiavania hygienických pravidiel  pri kašľaní a kýchaní. Usmerňuje a upozorňuje ich na pravidelné umývanie rúk a dodržiavanie odstupov.

10.V miestnosti, v ktorej sa zdržujú žiaci, bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie.

11. V priebehu dňa sa bude vykonávať priebežné čistenie a dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov (najmenej 2krát za deň a podľa potreby), ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí (napr. kľučky dverí).

Počas dňa bude prebiehať zonácia priestorov školy.

12.Toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk. Upratovanie a dezinfekcia toaliet bude prebiehať minimálne dvakrát denne a podľa potreby.

13. Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzali, sa vykoná najmenej raz denne.

14. Presuny žiakov jednotlivých tried, pohyb po chodbách, návštevu toaliet či spoločných priestorov bude organizované tak, aby boli minimalizované kontakty ako medzi triedami, tak jednotlivcami, vrátane zamestnancov školy.

 

B) Povinnosti zákonného zástupcu


1. Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný. Vprípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.

Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené

2. Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň  2 rúška, papierové jednorazové vreckovky, desiatu a pitný režim.

3. Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

4. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky ZŠ Prievaly pre školský rok 2020/21

 

 

C) Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu

 

1. Žiaci učia podľa platného rozvrhu pre školský rok 2020/21 podľa Školského vzdelávacieho programu " Zelená škola." 

2. Výchovno-vzdelávací proces prebieha v nezmenenej forme.

3. Telesnú a športovú výchovu je umožnené organizovať v prípade priaznivých klimatických podmienokv exteriéri (školský dvor, okolie školy, park...) formou, ktorá nepredstavuje zvýšené epidemiologické riziko prenosu infekčného ochorenia COVID-19 (napr. strečing, správne držanie tela, prechádzky). Taktiež sa odporúčav primeranej miere využívať aj teoretické formy vzdelávania v oblasti telesnej výchovy a športu (ako napríklad pravidlá športových hier, pravidlá fair-play a športového správania).  

4. Na hudobnej výchove sa budú žiaci venovať teórii, počúvaniu hudby, rytmizácií a pod.

5. Neumožňuje  sa krúžková činnosť.

6. Organizácia kultúrnych, umeleckých a iných spoločenských aktivít mimo povinného výchovno-vzdelávacieho procesu sa neumožňuje.

 

D) Organizácia ŠKD

 

1. V ŠKD platia všetky vyššie uvedené opatrenia kvôli prevencii COVID-19.

2.  Do odvolania budú   navštevovať  ŠKD  I. oddelenie len žiaci 1. ročníka, II. oddelenie deti 2. ročníka.

Prevádzka I. oddelenia je do 16,00 h (piatok do 15,30h), II. oddelenia do 15,00h.

.
3. Činnosť ŠKD je v nezmenenej forme. 

4. Rodič zabezpečí do ŠKD olovrant a pitný režim.

5. Žiak môže odchádzať zo ŠKD sám na základe písomného oznámenia zákonným zástupcom  alebo za sprievodu rodiča alebo osoby žijúcej so žiakom v spoločnej domácnosti. Vstup do budovy je zakázaný, v prípade  potreby použite zvonček pri vstupe do budovy alebo volajte p. vychovávateľke na mobil.

 

E) Stravovanie

 

1. Stravovanie žiakov v škole zabezpečuje školská jedáleň v podobe obeda.

2. Stravovanie v jedálni sa uskutoční bežným spôsobom za dodržania prísnych hygienicko- epidemiologických

opatrení v čase od 11,40h – 13,30h po triedach. Žiaci jednotlivých tried sa nepremiešavajú.

       Počas stolovania bude prebiehať zonácia priestorov jedálne.

3. Pedagóg usmerňuje a upozorňuje žiakov na dodržiavanie hygienických opatrení ako aj odstupov.

4. Stravu vydáva personál spolu s čistým príborom. Žiaci si sami jedlo a pitie nedokladajú a neberú si ani príbory.

6. Odnos jedla bude bežným spôsobom. Jedlo sa z jedálne nesmie vynášať a ani brať domov.

 

F) Všeobecné odporúčania pri podozrení na ochorenie

 

1. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy a ŠKD.

2. Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej izolačnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.


3. Ak sa u zamestnanca základnej školy alebo školského klubu detí objavia príznaky nákazy COVID –19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a školu opustí v najkratšom možnom čase s použitím rúška.

 

     G) Pri podozrení na ochorenie v prípade žiaka

 

1. Podozrivý žiak nenavštevuje školské zariadenie a do usmernenia príslušným RUVZ, alebo všeobecným lekárom žiaka (v prípade ak podozrenie na ochorenie vyslovil lekár), alebo oznámenia výsledkov jeho RT-PCR testu zákonným zástupcom, výučba prebieha štandardným spôsobom.

2. Ak je podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je negatívny,zákonný zástupca informuje školu,výučba pokračuje v štandardnom spôsobe. Podozrivého žiaka manažuje miestne príslušný RÚVZ,alebo všeobecný lekár pre deti a dorast.

3- Pozitívny,zákonný zástupca informuje školu. Podozrivého žiaka ďalej manažuje miestne príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár. Škola prechádza sa do oranžovej fázy podľa usmernenia.

4. V prípade že podozrivý nie je podrobený RT-PCR testu, podozrivého manažuje miestne príslušný RÚVZ, alebo všeobecný lekár pre deti adorast. Škola sa ďalej riadi usmerneniami miestne príslušného RÚVZ.