Základné údaje o škole - zs.prievaly.sk

 

Základné údaje o škole

 

Základná škola Prievaly je neplnoorganizovaná škola s ročníkmi 1. - 4..

Sídli v spoločnej budove  s  MŠ Prievaly.

Je to zariadenie bez právnej subjektivity.

Zriaďovateľom ZŠ je Obec Prievaly.

Vyučovanie prebieha v troch triedach.  V dvoch triedach sú samostatné ročníky, a to 1. a 4. ročník.  V jednej sú spojené

ročníky, a to 3. a 4. ročník. Spojenie ročníkov je ovplyvnené  počtom detí v jednotlivých ročníkoch.

V súčasnosti má škola 43 žiakov. 43 navštevuje tunajšiu školu a 1 žiačka si plní povinnúškolskú dochádzku mimo SR.

 

Na škole pracujú 3 učiteľky. Z  toho jedna zároveň  vykonáva funkciu

riaditeľky. Náboženskú výchovu vyučuje miestny pán farár. Súčasťou ZŠ je Školský klub detí, v ktorom pracuje 1

vychovávateľka.